Media i samfunnet

Ture Schwebs | Helge Østbye

Grunnleggjande innføringsbok i medievitskap i ny utgåve med mindre oppdatering av faktaopplysningar.

Med utgangspunkt i definisjonar av kommunikasjon og medium drøftar forfattarane viktige kjenneteikn ved nye og ”gamle” medium. Media si rolle i samfunnet og tilhøvet mellom media, mottakarar og deltakarar står sentralt. I tillegg presenterer boka generelle teoriar og metodar for studiet av medium og medieinnhald. Boka dekkjer heile mediefeltet og skildrar viktige trendar i dagens medielandskap, som mediekonvergens, sosiale medium og globalisering.

ISBN: 9788252194845

Kategoriar: Alle bøker, Høgskule og universitet, Ture Schwebs

Emneknagg: 2017, Nyheit

Sjanger: Mediefag


Meir frå Ture Schwebs