Talar ved utdeling av Fritt Ords Pris

Talar ved utdeling av Fritt Ords Pris

Jan Grue, Olaug Nilssen og Bjørn Hatterud blei 30. september 2021 tildelt Fritt Ords Pris for korleis dei har bidrege til å kaste lys på samfunnssituasjonen og ytringskulturen for funksjonshemma i Noreg. Her kan du lese talane til Olaug Nilssen og Bjørn Hatterud. 

 

Olaug Nilssen

Sigri Sandberg (Foto: privat)

 

 

Det er ei ære for meg å vere inkludert i selskap med Bjørn Hatterud og Jan Grue som mottakar av Fritt ords pris. Eg har ikkje sjølv funksjonshemming. Derimot er eg pårørande til Daniel, som har ei heilt anna funksjonshemming enn kva Bjørn og Jan har.

Utfordringane hans er heilt annleis, hjelpetiltaka er heilt annleis og føresetnadane for å delta i samfunnet er heilt annleis. Kan eg som pårørande tale Daniels sak, eller talar eg først og fremst mi eiga sak, ettersom eg treng så mykje hjelp til å vere omsorgsperson? Av og til synes eg det går ut på det same, andre gonger er det ein smertefull avstand mellom Daniels behov og mine behov.


I dag er Daniel med for å motta prisen. Det er det eg som har bestemt at han skal. Eg er svært glad for at Fritt ord har strekt seg langt for å legge til rette for at vi skulle få det til, og eg vil rette ein særleg takk til Knut Olav Åmås for tett oppfølging i denne planlegginga. Eg er også svært glad for at bufelleskapet Daniel bur i har strekt seg langt for at vi skulle få det til – og eg vil takke May Britt, Maren, Ane og nattevakta Daniel for godt samarbeid.

Ein kan seie at det skulle berre mangle. Men dilemmaet er at det er viktigast for oss andre – ikkje for Daniel sjølv – at han er med her i dag. Det er viktig for meg å få vise fram kva for ein type Daniel er – eg vil at de skal få sjå at han er ein flott tenåring, og eg vil at de skal få sjå kor mykje tilrettelegging han faktisk treng. Det kjennest dessutan ikkje rettvist at eg skal få pris og lovord, men at han ikkje får noko, sjølv om det er han eg skriv og snakkar så mykje om, på ein fri måte.

Men kva vil Daniel? 

Om han sjølv får bestemme, vil han ete godteri, dusje, bade og sjå på iPad. Vandre, hoppe på trampoline og flippe på flippebrett. Vi rundt han bestemmer at han får ikkje lov til å gjere berre dette, vi bestemmer at han også skal lære ferdigheiter så langt det er mogeleg. Det er mange paradoks og dilemma knytt til kva det vil seie for Daniel å skulle bestemme over eige liv, og kva det vil seie for oss pårørande å bestemme kva som er hans beste. 

Daniel er heldig. Då foreldra hans ikkje lenger klarte å ta seg av han på ein måte som var forsvarleg for familien, fekk han plass i eit bufelleskap i Bergen kommune – definert som ein barnebustad. Det er det mange som ikkje får. Det har vore bustadkø for psykisk utviklingshemma i over 20 år, og køa forplantar seg vidare til avlastningsbustadane, ettersom vaksne med psykisk utviklingshemming får plassar som eigentleg er meint for barn og unge. Dette gjeld ikkje berre i Bergen; det er mange kommunar i Norge som ikkje klarer å gje tilbod til personar med utviklingshemming og familiane deira. 

Eg vågar å påstå at dette først og fremst handlar om kommuneøkonomi. Men det handlar også om at det manglar kompetanse. Før jul i fjor blei det kjent at Norge manglar 20000 vernepleiarar, og det er alvorleg, ettersom personar med alvorlege og samansette utfordringar treng å bli tatt vare på av personale som forstår kva dei jobbar med. 

Det er ikkje godt betalt å jobbe i avlastningstenester og bufelleskap, og det er heller ikkje ein enkel jobb. Eg har tidlegare gitt vekk prispengar til trivselstiltak for tilsette i slike institusjonar, og det vil eg også gjere denne gongen. Eg vil at Maren, Ane, Daniel og Daniel skal ta med seg blomane heim til personalrommet, og fortelje May Britt at ho må planlegge noko kjekt som kjem personalet til gode, og noko anna kjekt som kjem dei som bur der til gode, for eg kjem til å gje vekk ein del av pengane eg får i dag til Daniel sitt bufelleskap. Dette er først og fremst meint som ei markering og eit forsøk på ei synleggjering av noko som likevel først og fremst må vere usynleg, for å beskytte og for å respektere personar med eit svært stort hjelpebehov. 

Sjølv om eg erkjenner dette, vil ikkje eg takke nei til å tale fritt om den gruppa Daniel representerer. Eg har ikkje psykisk utviklingshemming og eg har ikkje autisme, men eg lever tett på ein person som har desse diagnosane, og tett på instansane som skal hjelpe han. Eg veit noko om dette, sjølv om eg ikkje sjølv har funksjonshemming, og eg kjem ikkje til å slutte å snakke. 

Takk igjen til Fritt ord, og stort gratulerer til Jan Grue og Bjørn Hatterud.

 

Bjørn Hatterud

 

La meg starte med å takke Fritt Ord for prisen. Fremdeles har det ikke helt gått opp for meg.

I pressemeldinga for prisen står det at Jan Grue, Olaug Nilssen og jeg får prisen for vårt «sterke og kritiske bidrag til å belyse samfunnssituasjonen og ytringskulturen for funksjonshemmede i Norge».

Dette får meg til å tenke at denne prisen ikke bare er for oss tre. Dette er en pris som tilfaller alle som jobber for den største minoriteten vi har i Norge, oss med funksjonsnedsettelser.

Vi er en minoritet som er usynlig i det daglige. Svært mange med funksjonsnedsettelser sitter utenfor rommene der beslutninger tas, dagsorden formes eller makt utøves. Svært mange med funksjonsnedsettelser står utenfor yrkesliv, kjærlighetsliv, familieliv og sosialt liv.

Sigri Sandberg (Foto: privat)

Hverdagen for oss med funksjonsnedsettelser består av ekstra arbeidsoppgaver man må gjøre, hensyn man må ta og planer man må utarbeide. Stikkord her er medisiner, behandlinger, oppfølging, hjelpemidler og smertemestring. Legg så til at man har en større grad av generell slitasje, fordi alt er tyngre hvis man beveger seg tyngre.

Videre må man leve med blikk. Man blir vurdert på annet vis fordi kroppen er annerledes. Dette kan være alt fra undring og medynk, via spøkefulle kommentarer til forakt eller vemmelse. Enten dette er over annerledes motorikk, lyder, lukter, sår, arr, skjevheter eller de mange andre avvikene man selv ikke lenger tenker over ved sin egen kropp.

Det som er den daglige normalkroppen til oss med funksjonsnedsettelser blir regelmessig sett for første gang av fremmedes blikk. For fremmede ser denne kroppen, og hvordan den beveger seg, annerledes ut. Og fremmedes blikk betyr noe!

Alt dette er selvsagt slitsomt. Verre er at vi møter et samfunn som gjør ting vanskeligere. For det er slik, for de aller fleste av oss med funksjonsnedsettelser, at det ikke er den nedsatte funksjonen i kroppen som gjør at vi faller utenfor. Det som dytter oss ut av samfunnet, er at det er stengt av for folk med annerledes kropper. Arkitektur, design, offentlig språk, skoler, arbeidsliv, butikker og de langt fleste boliger er ikke formet slik at alle får slippe inn.

Det er altså ikke gitt at jeg skulle ende opp på en scene og motta en pris for ting jeg har skrevet og sagt. Formelt sett så er jeg fremdeles uføretrygdet, selv om jeg ikke får penger fra NAV, jeg tjener dem selv. Veien fra uføretrygd til en scene i norsk offentlighet har vært humpete og svingete. Det har ikke vært lett. Jeg vil, for å si det enkelt, ikke anbefale medfødte funksjonsnedsettelser som en karrierevei hvis du ikke absolutt må.

At jeg nå kan få takke for en slik pris, er altså en slags suksessfortelling, men den er ikke min ære alene. Prisen er et resultat av svært mange personers medvirkning. Har man funksjonsnedsettelser, blir man ekstra prisgitt de man møter i livet. I helsevesenet alene har jeg møtt hundrevis av flinke hender og gode øyne. Men også utenom helsevesenet har folk stilt opp for meg. Noen den ene gangen da jeg trengte det mest. Andre – igjen og igjen. Mange av de som har hjulpet meg er mine gjester i dag.

Jeg vil takke mine mange redaktører, medarbeidere, musikerkolleger og kolleger fra kunstverdenen. Som ikke ga meg opp de gangene jeg meldte avbud, leverte tekster for sent, eller ikke klarte å gjennomføre en avtale likevel.

Takk til alle venner som har løftet meg når jeg har trengt det og dratt meg videre når jeg har vært klar for det. Mange av dere som er her i dag har sett meg på vesentlig dårligere dager enn dette. Dere har sett meg fysisk sliten, psykisk nedbrutt, på vei ned i kjelleren mentalt, eller på vei til eller fra behandlinger eller undersøkelser. Jeg skammer meg ikke over å fortelle om disse tingene, fordi mine erfaringer er veldig representative for alle med funksjonsnedsettelser.

Videre vil jeg gjerne takke de nærmest meg. Broren min som lærte meg verdien av bevegelse og praktisk kunnskap. Peder som har holdt meg i hånda og holdt ut. Tanter og onkler og svigerfamilie. Mor og far, som lærte meg å aldri gi opp.

Uten dere hadde jeg definitivt ikke stått her i dag.

 

Olaug Nilssen: Tung tids tale

Ein liten gut mistar språket og forandrar personlegheit. For mora begynner ein kamp, først for å forstå kva som skjer med guten, og så for å få hjelp til å gi han den omsorgen og oppfølginga han treng. Familien er plutseleg i ein svært utfordrande livssituasjon, og dei må igjennom lange og utmattande prosessar for å få hjelp. Mødre skal aldri gi opp, blir det sagt, men kva er aksept og kva er å gi opp? Tung tids tale er ein sterk historie om å vere foreldre til eit funksjonshemma barn. Om kampen for at barnet skal bli sett som den han er, og få den støtta han og familien treng.

 

 

 

Olaug Nilssen: Yt etter evne, få etter behov

I denne romanen får vi eit innblikk i kvardagen til ein heilt vanleg familie som har slutta å vere vanleg. Lea ligg i senga og spelar Hay Day på iPaden og lurer på om ho har ME. Søstera Rakel balanserer på stram line, med åleineomsorg for psykisk utviklingshemma Benjamin, som Lea ikkje makta å vere mor for lenger. Mor til søstrene, Gudrun, er opptatt med å vere der for dottera Linda og hennar familie. Ein dag då Benjamin skal leverast etter eit avlastingsopphald, er ikkje Rakel der for å ta imot han. 

Kven tar ansvaret ingen eigentleg klarer, i vår individualistiske tid? Og finst det balanse i rekneskapen mellom plikt og fridom blant menneska, ikkje minst blant medlemmane i ein familie?

 

Bjørn Hatterud: Mjøsa rundt med mor

Dette er ei forteljing om ei mor og ein son på biltur rundt Mjøsa. Bjørn Hatterud er homofil, funksjonshemma og klassereisande. Som tenåring drøymde han seg vekk frå heimbygda Veldre, nord for Brumunddal. På ein trimma moped tok han sine fyrste turar bort frå bygda, inn i fridommen. Då han var 21 år gammal, flytta han til Oslo, der han har budd sidan. 

 

I tankar og samtaler reiser vi mellom fortida og notida, bygda og byen, mellom ulike lag av minne frå livet til ein bygdegut frå arbeidarkår, som har arbeidd seg inn i kunst- og kulturfeltet i hovudstaden. 

Dette er ei forteljing om korleis ein aldri heilt kjem seg bort frå plassen ein voks opp. Boka er ei hyllest til ein oppvekst, ein generasjon, eit geografisk område og ikkje minst til ei mor.

 

Bjørn Hatterud: Mot normalt

Bjørn Hatterud er funksjonshemma. Han er fødd med ryggmergsbrokk og har vore gjennom tallause smertefulle behandlingar og operasjonar. Hatterud har vore eit overvektig mobbeoffer og er dessutan homofil. 

 

Dette er ei forteljing om ikkje å passe inn, om å vekse opp i Brumunddal og vere avvikar og skeiv på alle vis. Dette er ei historie om motgang og liding, men inga sørgjeleg historie. Som mor hans har sagt det: 

«Eg er så glad du er funksjonshemma. Det har gitt deg pengar frå NAV til studium og tid til å utforske deg sjølv og kva du vil. No kan du arbeide med det du likar, og likevel klare deg økonomisk. Utan funksjonshemmingane hadde du sikkert blitt i Brumunddal og kanskje jobba på posten!» 

For Hatterud har funksjonshemminga, homofilien, overvekta og mobbinga vore sjølve billetten til ei klassereise og eit godt liv. 

Boka er ein del av serien Norsk røyndom.