Mediegenerasjonen: barn og unge i det nye medielandskapet

Ingunn Hagen | Thomas Wold |
E-bøker | Sidetal: 206 | ISBN: 9788234000188

Pris:
Translation missing: nn.product.general.sale_price359 kr
Boka tek for seg korleis barn og unge bruker ulike media, og korleis media påverkar identiteten deira. Boka oppsummerer eit vidt spekter av forsking om barns mediebruk, der norske forhold blir sett opp mot internasjonale analyser. Boka tek for seg medias rolle i barn og unges liv på bakgrunn av den medierevolusjonen som har føregått dei siste ti åra. Dagens barn og unge er oppvaksne midt i ein medierevolusjon. Dei har tilgang til mange fleire medium enn tidlegare generasjonar, og media er integrert i kvardagen deira på ein annan måte enn før. Det er særleg PC og mobil som har gjort sitt inntog dei siste tiåra, med nettsamfunn, chatting, dataspel og SMS som populære kanalar for dei unge. Samstundes har TV halde på posisjonen sin som det sentrale barne- og ungdomsmediet. I denne boka undersøkjer forfattarane korleis barn og ungdom lever i det nye medielandskapet. Korleis bruker barn og unge ulike media? Kva betyr media for dei, og korleis verkar dei inn på identiteten deira? Kva rolle spelar media i dagens kommersialiserte barne- og ungdomskultur? Dei nye media har reist nye problemstillingar om unge og medium . vi har fått bekymring om påverknad frå dataspel og om stillesitjande oppvekst framfor skjermen. Forfattarane tek utganspunkt i mediebruken som praksis, der barna sjølve er aktive aktørar og fortolkarar. Alle media inneber både mulegheiter og risiko, og utfordringa er å gjere barna til kompetente, kritiske og reflekterte brukarar.

Ingunn Hagen

Du likar kanskje desse

Sist sett på