Utdrag frå «Vindmøllekampen» av Anders Totland

Historia om eit folkeopprør

Forfattar og journalist Anders Totland er aktuell med boka Vindmøllekampen – Historia om eit folkeopprør. Debatten om norsk vindkraft eksploderte i 2019. Utbygging av nye vindkraftanlegg hadde lenge politisk støtte frå både folk og politikarar, men så endra det seg nærmest over natta. Folket reiste seg til kamp. Med fleire kritiske blikk kom heilt nye sider ved vindkrafta til syne. Det handla om enorme pengesummar og internasjonal politikk, men også om folk sin kjærleik til nærområda og ei kjensle av å bli overkøyrt. Det historiske folkelege engasjementet har ikkje berre fått folk opp på barrikadane, men det har òg endra norsk politikk. Dette er historia om då vinden snudde, og om folka som fekk det til å skje. 

Utdrag frå forordet i "Vindmøllekampen - Historia om eit folkeopprør" av Anders Totland.


Valdtekt av norsk natur. Miljøkriminalitet. Landsforræderi og korrupsjon. Tidenes bløff, og våre eigne politikarar står bak. Hakekors på kommunevåpen. Tyskarar som kjem tilbake for å fullføra det dei ikkje klarte i 1940-åra. Anleggsmaskinar i full fyr, fredelege demonstrantar som blir henta av politiet, og norske politikarar som blir spytta i ansiktet. 

Dette er kampen om vindkrafta. For og imot. Gjennom 2019 og 2020, frå ei slags nisjesak for spesielt interesserte til ein nasjonal kamp om natur og miljø – og ikkje minst om kven som skal ha definisjonsmakta. Aldri før i vår levetid har me sett ein debatt og aksjonsformer som kan måla seg med dette. Korleis kom me eigentleg dit? Det spørsmålet er utgangspunktet for arbeidet med denne boka. Men først: Bli med ein snartur tilbake til sommaren 2019.

Sola skin gjennom eit tynt skylag over Hardanger- fjorden. Kanskje ikkje det perfekte vêret for å gå på stranda, men me som bur på vestlandskysten, veit at me må nyta kvar einaste sommardag me kan. Er det ikkje regn, er det badevêr. Me tar den sommaren me kan få. 

I ei lita bygd ytst på Folgefonnhalvøya, inst i Sunnhordland, trykker eg på kaffitraktaren, spenner på meg sandalane og går opp mot nærbutikken. Handleturen for å kjøpa rundstykke og mjølk til frukost, og gjerne noko godt me kan ha med på stranda, tar ganske nøyaktig like lang tid som kaffitraktinga. Seks–sju minutt, så er eg heime igjen.

Eg går opp den korte bakken til hovudvegen, der butikken ligg rett på andre sida, og vidare bortover fortauet til fotgjengarfeltet. Det er maks hundre meter, så er eg over på parkeringsplassen til butikken. Eg skal akkurat til å kryssa vegen då eg ser dei: fire uniformerte menneske med banner og flygeblad. Vindkraftmotstandarane har vore synlege gjennom heile sommaren. Dag etter dag har dei stått utanfor butikken på Valen for å fortelja naboar og kjende om faren som truar, dei enorme turbinane som kan komma på kvar einaste knaus i kommunen. 

Eg veit kva dei vil.
Eg forstår berre ikkje kvifor. 

Og eg orkar ikkje å forhalda meg til det akkurat no. Politikarane som stiller seg opp på butikkar og handlegater for å selja bodskapen sin når det går mot valkamp, kan eg leva med. Men no, midt i sommar- ferien, når eg er på veg til stranda? 

Berre tanken på ein diskusjon om vindkraft, forsøket på å overtala dei som kjem forbi, er nok til å snu. Dei ti minutta det tar å køyra til nærmaste butikk er 8 vel verd det for å sleppa unna. Er det ferie, så er det ferie. Ein ting er at det faktisk ikkje har blitt planlagt noko vindkraftverk i Kvinnherad nokon gong. Ikkje før, og ikkje no. Det gjer heile situasjonen litt absurd, for min del. Dess kraftigare argumenta frå motstandarane er, dess tydelegare verkar det som om dei kjempar mot ein innbilt fiende, som ein motsett versjon av Don Quijote, som trudde han skulle slåst mot kjemper, medan han i røynda berre tok feil av vindmøllene på avstand.For det andre er det sjølve spørsmålet om vind- kraft. I årevis har eg, som dei fleste andre, tenkt at vindkraft er bra. Rein, fornybar energi. Alt eg har lært om klima og miljø, tilseier at me treng meir av det, om me skal klara å redda ein febersjuk jord- klode frå dei dystopiske framtidsutsiktene me lenge har høyrt om. Dei ser kanskje ikkje så fine ut, men grøn energi er uansett ein del av løysinga. Og hadde demonstrantane utanfor butikken vore uttalte klimafornektarar og nasjonalistiske populistar, hadde eg kanskje forstått det. Då kunne eg ha rista på hovudet, avfeia dei fullstendig og berre gått forbi.

Det er berre eitt problem: Det er ikkje slik eg ser på desse folka. Bak dei uniformerte trøyene står menn og kvinner med brennande engasjement for både natur og miljø, det er folka eg kjenner frå turlaget, og menneske eg respekterer, som heile livet har kjempa for sosial utjamning og ei meir rettferdig fordeling av goda i verda. I dei fleste samanhengar ville eg ha tenkt at dette er mine folk, ein gjeng eg stort sett deler verdisett med. Det handlar ikkje om billig ben- sin og framdyrka politikarforakt frå pauserommet på jobben. Så lenge eg har kjent dei, har desse folka jobba for berekraft og måtehald. Så vidt eg kan for- stå, består demonstrantane i all hovudsak av oppegå- ande, reflekterte menneske. I dei fleste samanhengar ville eit argument frå denne gjengen ha vege tungt. Eg ville ha lytta, tenkt meg om og kanskje endra meining. 


Men ein kamp mot vindmøller? I Kvinnherad? Det blir berre for dumt.


Men det gjev seg ikkje, slik andre kampar som plutseleg dukkar opp, ofte har ein tendens til å gjera. Utover sommaren og starten på hausten aukar det lokale engasjementet i styrke. Motstandsgruppa veks, volumet blir skrudd opp. På Facebook ser eg at lokale motstandarar reiser til Oslo for å demonstrera, og ikkje minst dei hissige innlegga mot media, som visstnok sviktar oppdraget sitt med å dekka den aukande motstanden. Dei sviktar, alle saman, men NRK er verst. Kor er kringkastingssjefen, liksom? 

Det er som om det brenn under beina, det er no eller aldri. Vener og kjende, elles sindige folk, skriv med eit alvor og ein intensitet eg knapt har sett maken til før. Folket må vakna før det er for seint, ser me ikkje kva som skjer?!

For kvar dag som går, dukkar det opp ei rekke nye artiklar og debattinnlegg i Facebook-feeden min. Mykje kjem frå dei same folka, men stadig nye vener og kjende melder seg på. Det handlar om internasjonale avsløringar om gruvedrift og barnearbeid, om ørn som døyr, og om såkalla infralyd som potensielt kan vera til fare for liv og helse. Og alt heng saman med utbygginga av vindkraft.

 Ein av artiklane som ligg høgast i feeden ein morgon, er frå nettstaden Document.no. Folka bak det som av mange er sett på som ein reindyrka kanal for spreiing av brun propaganda og framandfrykt, har òg engasjert seg mot vindkrafta. No blir artiklane på nettstaden brukt som sanningsvitne av folk frå heile det politiske spekteret. 

Det er som om ingenting anna betyr noko lenger. Alt handlar om vindmøller.

 

Det er som om ingenting anna betyr noko lenger. Alt handlar om vindmøller

Ein haustdag på veg heim frå turné blir eg sitjande ved vindaugsrekka på snøggbåten. Det har vore ei lang veke, ein lang tur heim. Alt som gjenstår, er båtturen frå Flesland til Sunde. Eit par timar sørover langs kysten, så er eg der. Endeleg er det helg. 


Gjennom vindauget ser eg Stordøya som veks fram, vindturbinane på Fitjar som ruvar i landskapet. Dei siste vekene har eg fått ei slags forståing for kva det handlar om. Konflikten mellom natur og kraftinteresser. Ein kan ikkje redda jorda ved å rasera naturen. Om pasienten døyr, er medisinen feil. Argumentet har blitt gjentatt i det uendelege. Eg har forstått kva dei meiner. 

Det eg ikkje har forstått, er kva som driv den harde motstanden. Den som får folk til å ofra fritid og pengar, til å skriva krasse innlegg og stilla seg opp med banner og flygeblad, til å løfta kampen mot vindkrafta som ei av vår tids store kampar. Men eg kjenner at noko rører seg i meg òg. Ikkje ein motstand. Same kor mykje eg les om vindkraft, har eg forsvinnande svake meiningar om temaet. Men folka som kjempar; eg er djupt fascinert over kva som driv dei, og kor dei kjem frå. 

Før båten legg til kai, har eg bestemt meg. Eg må berre finna ut av det, gjera eit forsøk på å forstå kor- leis dette har skjedd, kva som engasjerer så sterkt med akkurat denne saka. Korleis ho skil seg frå alle dei andre små og store kampane som blir kjempa kvar einaste dag. Og eg veit det ikkje då, men ganske snart skal dette bli starten på eit år med lange fly- reiser og endelause køyreturar rundt i landet. Med båt og bil og fly og tog skal eg farta rundt, frå Finnskogen i aust, langs kysten vestover og mot nord, til Sognefjorden og Trøndelag, til Andøya og Finn- marksvidda. Reisemåla spreier seg over heile landet, men éin ting er felles: Det er folk der som kjempar ein kamp mot vindmøller. 

Og nokre stader og kampar skil seg tydeleg ut. Gjennom arbeidet med dette prosjektet finn eg raskt ut at det er somme stader det brenn meir enn andre, for motstanden er på ingen måte jamt fordelt utover landet. I Trøndelag finn eg gneisten til den store nasjonale mobiliseringa på Frøya, og det er der den største dramatikken utspeler seg i 2019. Dessutan er det der den ferske organisasjonen Motvind held sitt aller første landsmøte. Klart eg må vera der når det skjer. 

Rundt Sognefjorden står lokalpolitikarane fram og kjempar etter kvart ein iherdig kamp mot utbyggingskåte selskap og sine eigne kollegaer på Austlandet. Dei representerer sine eigne innbyggarar, men argumenta og ståstadene deira speglar ein veksande motstand, spesielt langs kysten. Det handlar om lange politiske prosessar, internasjonale avtalar og grunneigarar som sit igjen med knappar og glans- bilete. Det handlar omklima og miljø, om dyrog fugl. Samtalar og intervju med hundrevis av enkeltpersonar og organisasjonar viser kva dei som kjempar, har felles – og kor dei skil seg frå kvarandre. Berre ein brøkdel av det kjem på trykk, men det biletet som teiknar seg gjennom møte med alle desse menneska, er avgjerande for å velja ut kva saker eg vil løfta fram.

 Somme saker representerer breidda. Andre utbyggingar og enkeltkampar vel eg ut fordi dei på kvar sine måtar er heilt spesielle i norsk samanheng. Som i Gulen, der dei risikerer å få eit vindkraftverk dei aldri har sagt ja til. Eller Tromsø, der det allereie har skjedd. Utanfor Tromsø, på Kvaløya, står det einaste vindkraftverket i heile landet som har blitt reist utan lokal støtte. 

Eller samane sin kamp, som blir kjempa over halve landet. Fosen-utbygginga står som det største inngrepet, men heile vegen nordover til grensa mot Russland ligg det ein konflikt og ulmar. Det handlar ikkje berre om vindkraft. Der er det òg hyttebygging, infrastruktur og norske næringsinteresser som i lange tider har pressa reindrifta. Vindkrafta kjem berre på toppen som endå ei utfordring for samarbeidet mellom dei ulike gruppene og interessene. 

I løpet av året som går medan eg jobbar med denne boka, kjem det òg saker som skil seg ut fordi dei viser seg å bli politiske vendepunkt. Som det kontroversielle vindkraftverket på Andmyran i Nordland. Både lokalpolitikarane og regjeringa var for, men så kom ny kunnskap om verdien av myra der anlegget skulle byggast. Ein ny motstand vakna til. Og så skjer det som ingen trur er mogleg. Statsråden snur.

 Det er storpolitikk som utspeler seg dag for dag, med stadig fleire kritiske blikk på utbygginga som føregår. For meg handlar det likevel mest om menneska. Kva er det som får dei til å reisa seg til kamp? Kva er det som triggar og driv og får elden til å spreia seg frå sjel til sjel, og folk til å halda ut – år etter år? 

Etter alt eg har lese og høyrt om vindkraft, er det då eg verkeleg blir nysgjerrig. Det er den historia eg vil fortelja.

 

Alle foto: Henrik Mundal Andreassen

 


Vindmøllekampen

ANDERS TOTLAND

Anders Totland har reist land og strand rundt for å forstå kva i alle dagar det er som skjer. Han tar oss blant anna med til Trøndelag og den store, nasjonale mobiliseringa på Frøya, til starten på organisasjonen Motvind, til Sognefjorden der lokalpolitikarane kjempar iherdig mot utbyggingskåte selskap, og til Andøya der vindkraftmotstandarane har sigra. Totland viser korleis storpolitikken utspelar seg dag for dag, med stadig fleire kritiske blikk på vindkraftutbygginga. Men aller mest opptatt er han av menneska. Kva er det som får dei til å reisa seg til kamp? Kva er det som triggar og driv og får elden til å spreia seg frå sjel til sjel, og folk til å halda ut - år etter år?