Turisme i Noreg

Anders Fitje

Lettfatteleg og oversiktleg framstilling av kva turisme har å seie for samfunnsutviklinga i Noreg.

Boka Turisme i Noreg - ei samfunnssak? er ei enkel og oversiktleg framstilling av kva turismen har å seie for samfunnet på område som verdiskaping, sysselsetjing, busetjing, miljøvern og livskvalitet.

Turismen påverkar samfunnet, og derfor søkjer også samfunnet å påverke turismen. Forfattaren gjer greie for den måten samfunnet regulerer ei næring på, og korleis dette kjem til uttrykk i praktisk politikk. Samfunnet er ikkje berre dei offentlege styremaktene - grupper og organisasjonar med interesser knytte til turistbransjen er også viktige aktørar i utforminga av ein turismepolitikk. Forfattaren drøftar spelereglane i dette korporative systemet, og kva føresetnader turismeaktørane på produsentsida har for reell påverknad av eigne rammevilkår.

Boka rettar seg mot reiselivsstudentar og bransjefolk under etterutdanning.


ISBN: 9788252156119

Kategoriar: Anders Fitje, Høgskule og universitet

Emneknagg: 2001, Hefta,

Sjanger: SamfunnsvitskapMeir frå Anders Fitje