Ta grep!

Simon Malkenes

Ta grep! er ei bok om klasseleiing i praksis, kva ein skal gjere og ikkje gjere for å lukkast som klasseleiar.

Ved å bruke enkle omgrep frå retorikken viser forfattaren korleis ein kan planlegge og førebu seg på kvardagen i klasserommet. Korleis skape eit godt læringsmiljø? Korleis leie aktiviteten i klasserommet? Korleis bruke Internett meiningsfullt i timen?

Handheving av reglar og førebygging konfliktar og uro er vanlege utfordringar for ein klasseleiar i dag. Boka viser korleis ein kan ta grep i møte med desse utfordringane. Og gjennom heile framstillinga bruker forfattaren konkrete situasjonar og eigne erfaringar frå undervisning i grunnskolen og vidaregåande skole.

Boka er skriven for studentar på PPU-studiet, men har ei praktisk vinkling som òg vil vere nyttig for andre pedagogiske utdanningar og for ferdigutdanna lærarar.


ISBN: 9788252179057

Kategoriar: Høgskule og universitet, Simon Malkenes

Emneknagg: 2012, Hefta,

Sjanger: Pedagogikk og lærarutdanningMeir frå Simon Malkenes