Organisert velferd: organisasjonskunnskap for helse- og sosialarbeidarar

Alf Roger Djupvik | Magne Eikås |
Hefta | Sidetal: 268 | ISBN: 9788252176490

Pris:
Translation missing: nn.product.general.sale_price349 kr
Innfringsbok i organisasjonskunnskap i ny og oppdatert utgve! Boka har eksempel henta fr kommunal og statleg velferdsproduksjon og fr frivillige organisasjonar. Forutan setje skjelyset p arbeidet til den enkelte tenesteytaren i organisasjonen, viser boka korleis moderniseringa av offentleg sektor har verka inn p organiseringa av tenesteproduksjonen i ulike delar av velferdsforvaltinga.
Boka gir ei innfring i organisasjonskunnskap og er retta mot helse- og sosialarbeidarar. Forfattarane gjer greie for kva som kjenneteiknar organisasjonar i privat, offentleg og frivillig sektor, og presenterer ulike teoretiske perspektiv p korleis organisasjonar fungerer.

Gjennom eksempel henta fr kvardagen til denne yrkesgruppa, rettar dei fokus mot utfordringar tenesteytarane kan st overfor, til dmes spenningar mellom faglege vurderingar og byrkratisk struktur, eller mellom leiinga i organisasjonen p den eine sida og klientar og brukargrupper p den andre. Forfattarane drftar korleis dette krysspresset blir handtert gjennom ulike meistringsstrategiar.

Forfattarane gjer ogs greie for korleis nyare reformer i offentleg sektor verkar inn p utforminga av organisasjonar der sosialarbeidarar har sitt daglege arbeid. Her blir det lagt srleg vekt p skildre etableringa av den nye arbeids- og velferdsforvaltinga (NAV).
Boka har ogs eit eige kapittel med presentasjon av frivillige organisasjonar i Noreg. Her gjer dei greie for kva som kjenneteiknar slike organisasjonar og korleis desse samhandlar med offentlege styresmakter.
Alf Roger Djupvik er frstelektor ved sosialarbeidarutdanningane ved Hgskulen i Volda. Magne Eiks er frstelektor ved sosialarbeidarutdanningane ved Hgskulen i Sogn og Fjordane, Avdeling for Samfunnsfag i Sogndal.

Alf Roger Djupvik

Du likar kanskje desse

Sist sett på