Norsk kringkastingshistorie

Ketil Jarl Halse | Helge Østbye

Boka følgjer utviklinga i norsk kringkastingshistorie, frå etableringa av private kringkastingsselskap i 1920-åra, opprettinga av kringkastingsmonopol i 1933 og fram til dagens mangfald av radio- og tv-kanalar.

Denne boka viser hovudlinjene i utviklinga av norsk kringkasting, frå etableringa av private kringkastingsselskap på 1920-talet, opprettinga av kringkastingsmonopolet frå 1933 og fram til dagens mangfald av radio- og tv-kanalar.

Viktige hendingar og årstal i kringkastingshistoria blir grundig dokumenterte og drøfta, som t.d. oppløysinga av NRKs einerett på sendingar og opprettinga av TV 2. Men like sentralt i denne boka er utforskinga av korleis det langvarige kringkastingsmonopolet fungerte, og kva som ligg i omgrepet allmennkringkasting. Allmennkringkasting inneber mellom anna eit spesielt forhold mellom staten og eit kringkastingsselskap. Eit anna element er forventningar om bestemt typar programinnhald. Allmennkringkasting kan også bety krav om at alle delar av landet skal vere dekte. Dette er tema som blir tekne opp i boka, og som forfattarane følgjer gjennom dei ulike tiåra.

Forfattarane seier noko både om endringar i kringkastingspolitikken, i måten kringkastinga blir organisert på, og så langt det finst data om publikum. Heile tida står programma sentralt: Kva var det radioen og seinare fjernsynet sende? Norsk kringkastingshistorie vender seg til alle med interesse for kringkastingsspørsmål, men er først og fremst skriven med sikte på studentar, journalistar og andre med tilknyting til eller interesse for kringkastingsmedia.


ISBN: 9788252158557

Kategoriar: Høgskule og universitet, Ketil Jarl Halse

Emneknagg: 2003, Hefta,

Sjanger: Mediefag


Meir frå Ketil Jarl Halse