Med ordet som våpen

Leidulf Melve

Tok menneska verkeleg til å tenkje på ein ny måte då skriftkulturen blei meir utbreidd? Dette er hovudtemaet i denne boka om forholdet mellom munnleg og skriftleg kommunikasjon frå førkristen tid til den trykte skriftkulturen på 1500-talet.

Ny bok som tek opp forholdet mellom munnleg og skriftleg kommunikasjon over eit tidsrom på 5000 år, frå dei første skriftlege sivilisasjonane i Mesopotamia til den prenta skriftkulturen på 1500-talet.

Forfattaren drøftar framveksten av administrasjon og byråkrati, nasjonal identitet og statsdanning, og nye tankemønster i filosofi, vitskap og litteratur i lys av skriftkulturen.

Boka er oppdatert både empirisk og teoretisk, og er den første på norsk som tek opp dette emnet i eit historisk perspektiv, og som analyserer tale- og skriftkulturen i lys av teoretiske kategoriar.

Boka er skriven for studentar i historie, media og kommunikasjon, sosialantropologi, religionshistorie og nordisk.

 

Forfattaren om boka:

Tek menneske verkeleg til å tenkje på ein ny måte som følgje av at skriftkulturen får større utbreiing? Dette er hovudtemaet i boka Med ordet som våpen. - Eg har skrive om utviklinga av kommunikasjonsmønster, seier forfattaren Leidulf Melve, - om korleis forholdet mellom det munnlege og det skriftlege har endra seg gjennom historia.

Utgangspunktet for boka er den teoretiske og empiriske litteraturen om forholdet mellom tale- og skriftkulturen. Den første generasjonen av forskarar var med få unntak samde om at utbreiing av skrift omkalfatra måten menneske tilnærma seg verda på. Nyare forsking viser at det ikkje er skriftteknologien i seg sjølv, men korleis skrift blir brukt, som er det sentrale. Det blir altså lagt større vekt på samanhengen mellom sosial kontekst og kommunikasjon.

Denne boka tek til med ei oppsummering av den teoretiske debatten, som er prega av eit sterkt tverrfagleg innslag, med bidrag frå antropologi, kommunikasjonsteori, filosofi, samfunnsvitskap, etnologi, filologi, psykologi og historie. Eit mål er å presentere denne stundom uoversiktlege materien på ein ryddig måte. Viktige innsikter frå den teoretiske debatten blir og aktivt nytta i den historiske framstillinga.

Med jamne mellomrom kastar eg eit blikk på korleis den teoretiske behandlinga av tale- og skriftkulturen har illustrert teoretiske poeng ved å vise til mellom anna framveksten av moderne tankemønster og "moderne" prosessar og institusjonar som statsdanning, framveksten av etnisk identitet, individualisme og byråkrati. På denne måten vil lesaren vonleg vere i stand til sjølv å gjere seg opp ei meining.

Om forfattaren sine føresetnader for å kunne drøfte dei problemstillingane han tek opp i denne boka, seier han sjølv:

I arbeid med historie hovudfag tok eg utgangspunkt i mellomaldersamfunnet og retta blikket både fram i tid, mot prentepressa sin verknad på kommunikasjonsmønster, og tilbake i tid, til tidlege sivilisasjonar og antikken. Dette munna ut i fleire artiklar og foredrag, og vil og vere kjernepunktet i det nyleg oppstarta arbeidet med doktorgraden i historie.


ISBN: 9788252157666

Kategoriar: Leidulf Melve

Emneknagg: 2001, Hefta,

Sjanger: Unknown Type



Meir frå Leidulf Melve