Lærande organisasjonar

Wiggo Hustad

Korleis lærer organisasjonar og kva lærer dei? I denne boka er særleg spørsmålet om samanhengen mellom form og innhald i læringsprosessar sett i fokus.

I både private bedrifter og i offentleg forvaltning opplever vi at ein stadig oftare nyttar omgrepet lærande organisasjonar. I denne boka får vi ta del i utviklinga av omgrepet, frå dei tidlege greske filosofane, via Descartes til våre dagar. Vi får også identifisert klare manglar ved omgrepet slik det blir nytta.

Dei teoretiske drøftingane blir prøvde ut i møtet med den verkelege verda. Den verkelge verda i denne samanhengen, eit stort utbyggingsprosjekt på norsk kontinentalsokkel: Norne-prosjektet.

Forfattaren har følgt utbygginga i prosjekterings- og utbyggingsfasen. Teori om læring forstått både som utnytting av erfaring og utvikling av ny kunnskap, viser seg å ha mykje å hente gjennom studiar av grenseflata mellom fag og organisasjonar. Forestillingane om den strategiske leiarskapen og den overflødige mellomleiinga blir utfordra, samstundes med at vi får eit bilete på korleis læringsprosessar faktisk er ulike, avhengig av kva organisasjonen lærer om.

Boka høver for studentar i organisasjonsteori og samfunnsfag, aktørar med interesse for læring i organisasjonar, og ho gir eit nært innsyn i oljeverksemda på norsk sokkel.


ISBN: 9788252151701

Kategoriar: Wiggo Hustad

Emneknagg: 1998, Hefta,

Sjanger: Unknown TypeMeir frå Wiggo Hustad