Kampen for språket

Elisabeth Bakke | Håvard Teigen

Ei bok som kan brukast som eit arsenal i kampen for å styrkje nynorsken i dagens Noreg! Kva posisjon har nynorsken i det norske samfunnet anno 2001? Korleis er framtidsutsiktene for nynorsken? Og kva veit vi eigentleg om forholdet mellom språk og samfunnsutvikling?

Kampen for språket presenterer ny faktakunnskap om nynorsken si stilling i Noreg, i tillegg til personlege vurderingar frå framståande fagpersonar frå ei rekkje disiplinar og miljø. Blant artikkelforfattarane har bakgrunn frå filosofi, samfunnsvitskap, økonomi, språkforsking og historie. Målet har vore å sleppe til for ulike stemmer - ulike både i form og innfallsvinklar - som kommenterer språksituasjonen i Noreg. I så måte har denne boka også eit politisk siktemål: å reise ein brei debatt, både i målrørsla og i samfunnet elles, om forholdet mellom språk og samfunnsutvikling. Kampen for språket tek mellom anna opp forholdet mellom språk og modernitet, regionale forskjellar mellom nynorsk- og bokmålskommunar, forholdet mellom dialektbruk og nynorsk, nynorsk og globalisering, og forholdet mellom språk og identitet.

Boka inneheld artiklar av Gunnstein Akselberg, Svein Ivar Angell, Elisabeth Bakke, Jan Terje Faarlund, Ottar Grepstad, Ottar Hellevik, Oddmund L. Hoel, Sylfest Lomheim, Gunnar Skirbekk og Håvard Teigen.


ISBN: 9788252158526

Kategoriar: Alle bøker, Elisabeth Bakke, Fakta og dokumentar

Emneknagg: 2001, Hefta,

Sjanger: HistorieMeir frå Elisabeth Bakke