Fattigdommens psykologi

Kjell Underlid

Det å vere fattig i velferdssamfunnet Noreg blir opplevd som ei stadig større belastning. Boka gir eit nærbilete av norsk fattigdom, og viser korleis fattigdommen har store psykologiske omkostningar med kjensler som skam, utryggleik og sosial devaluering.

Denne boka rettar søkjelyset mot fattigdom i det moderne Noreg, eit samfunnsproblem som stadig er tabubelagt.

Kjell Underlid gir eit nærbilete av norsk fattigdom, basert på ein intervjustudie av langtidsmottakarar av sosialhjelp. Ut i frå desse intervjua skildrar forfattaren korleis enkeltmennesket opplever eigen fattigdomssituasjon i eige kvardagsliv. Store psykologiske omkostningar følgjer fattigdommen – omgrep som skam, sosial devaluering og utryggleik er sentrale.

Forfattaren tolkar observasjonane frå studien i forhold til emosjons- og behovsteori, sosialpsykologiske perspektiv, fattigdomsteori og sosiokulturell og historisk kontekst. Med kombinasjonen av fagpsykologiske, samfunnsvitskaplege og humanistiske perspektiv viser forfattaren ei djuapare og breiare forståing av fattigdommen enn det som har vore vanleg i forskinga hittil.

Boka er nyttig for helse- og sosialarbeidarar og andre som jobbar med fattigdomsproblematikk til dagleg. Ho vil óg eigne seg som pensumlitteratur innanfor helse- og sosialfaglege utdanningar og på ulike samfunnsfag.


ISBN: 9788252163636

Kategoriar: Alle bøker, Høgskule og universitet, Kjell Underlid

Emneknagg: 2005, Hefta,

Sjanger: Psykologi, helse- og sosialfag


Meir frå Kjell Underlid