Embetsstanden i dansketida

Øystein Rian

Innsiktsfull og kortfatta om embetsstanden i dansketida, korleis dei blei rekruttert, korleis dei oppfatta rolla si, og kor ’norske’dei var. I boka oppsummerer forfattaren forskinga på feltet, og gir ei oppdatert innføring i emnet. Boka inngår i serien Utsyn&innsikt.

I forskinga om dansketida har historikarane vore samde om at embetsstanden utgjorde ei overklasse, men ei relativt veik overklasse samanlikna med andre europeiske land.

I denne boka utforskar forfattaren grunnlaget for dette synet. Etter ein gjennomgang av rekrutteringa til embetsverket, set han fokus på kva haldningar embetsmennene hadde til embetsutøvinga si, og kva forhold dei hadde til folket. Oppfatta embetsmennene seg som ein eigen stand, og var denne overklassa veikare enn i andre land?

Målgruppe for boka er studentar i historie, men ho vil også vere relevant for andre fag der emnet inngår.


ISBN: 9788252161670

Kategoriar: Høgskule og universitet, Øystein Rian

Emneknagg: 2003, Hefta,

Sjanger: Historie og kulturvitskapMeir frå Øystein Rian