Dimensjonar i moderne sosialteori

| Roar Høstaker | Thorvald Sirnes

Gjennom samanlikningar av arbeida til Jürgen Habermas, Niklas Luhmann, Pierre Bourdieu og Bruno Latour, viser forfattarane korleis desse teoritikarane gir ulike inntak til den sosial verda.

Denne boka går inn i arbeida til fire sentrale teoretikarar i moderne samfunnsteori: Jürgen Habermas, Niklas Luhmann, Pierre Bourdieu og Bruno Latour. Gjennom parvise samanlikningar av forfattarskapa deira, viser boka korleis desse teoretikarane gjev ulike inntak til den sosiale verda.

Sentrale spørsmål i boka er: Korleis kan samfunnet i det heile skildrast? Er uttrykket samfunn eigentleg lite eigna til å skildre den tilstanden vi lever i? Og kva inneber moderniteten ei funksjonell utskiljing av diskursar eller snarare eit implisitt standssamfunn? Finst det i det heile eit område der vi kan overskode heilskapen og kommunisere fritt om det vi har felles, eller gjer moderniteten heller at vi kan skjule noko for oss sjølve?

Dette er spørsmål som dei fire teoretikarane kretsar om, og gjennom å lese dei mot kvarandre prøver forfattarane å klargjere posisjonane deira. Avslutningsvis vurderer forfattarane i kva grad dei ulike teoretikarane kan knytast til ein metadiskurs bygd på ideala fridom, likskap og brorskap.

Boka er skriven for studentar innan samfunnsvitskapane, men den vil også vere aktuell for fag som idéhistorie og mediefag.


ISBN: 9788252157932

Kategoriar:

Emneknagg: 2003, Hefta,

Sjanger: Filosofi og idéhistorieMeir frå Ole A. Brekke