Den tydelege læraren

Jon Henden | Erling Førland

Boka tek opp lærarrolla i det moderne, ”verdinøytrale” samfunnet. Korleis vere ein klar, medviten rettleiar i eit landskap der verdiar stadig skiftar og krava til fagkunnskap blir stadig større?

Er lærarane i skolen forsiktige, konturlause og redde for å ta forpliktande verdistandpunkt? Er det verdinøytralismen som kjenneteiknar læraren sitt måte med elevane? L97 slår fast at skolen har ei oppsedingsplikt, lærarane skal påverke: Lærerne må våge å stå fram tydelig, levende og bevisst i forhold til den kunnskap, de ferdigheter og de verdier som skal formidles.

Denne boka viser korleis viktige verdiar kan gjerast levande og formidlast i klasserom og skolemiljø. Skole er meir enn fagkunnskap, skole skal også vere hjelp til å lære å leve. I eit samfunn der verdiar og normer er i stadig endring, treng denne oppgåva prioritet.

Boka er delt i tre. Første delen tek opp spørsmål om ungdom og verdiar, læring og oppseding generelt. Andre delen presenterer verdiformidling i ein del sentrale fag: norsk, samfunnsfag, natur- og miljølære, kroppsøving og KRL. Tredje delen tek for seg spørsmål i samband med skolens pedagogiske og sosiale miljø og klassestyraren, rektor og foreldra sine roller.

Bidragsytarane i boka har bakgrunn frå samfunnsforsking, frå mange års arbeid i lærarutdanning og grunnskole og som foreldre til barn i skolen. Dei kjenner utfordringane og har viktige synspunkt på kva skolen kan gjere i sitt daglege arbeid.


ISBN: 9788252155556

Kategoriar: Høgskule og universitet, Jon Henden

Emneknagg: 2001, Hefta,

Sjanger: Pedagogikk og lærarutdanning


Meir frå Jon Henden