Den svenske modellen og det norske systemet

Svein Ivar Angell

Boka handlar om moderniseringsprosessane i Sverige og Noreg ved overgangen til det 20. hundreåret. Forfattaren viser korleis føresetnadane for modernisering var ulike i dei to landa, noko somgjenspegla seg i dei moderniseringspolitiske ordskifta.

Denne boka tek for seg moderniseringsprosessane i Sverige og Noreg ved overgangen til det 20. hundreåret. I studien viser forfattaren korleis føresetnadene for moderniseringa var ulike i dei to landa, noko som gjenspegla seg i dei moderniseringspolitiske ordskifta.

Analysen krinsar om tre aspekt ved moderniseringa - den nasjonal-kulturelle, den politisk-demokratiske og den teknisk-økonomiske, og eit sentralt spørsmål er kva sider ved moderniseringa som hadde mest å seia for identitetsdanninga i dei to landa. Medan desse prosessane i Noreg vart sterkt prega av kulturell og politisk modernisering, vart økonomisk modernisering viktigare i svensk identitetsdanning.

Med utgangspunkt i ulike moderniseringsteoriar drøftar forfattaren i kva grad moderniseringsprosessane reflekterte ulike former for rasjonalitet i Sverige og Noreg, og korleis dette har prega dei to samfunna gjennom det 20. hundreåret.


ISBN: 9788252160321

Kategoriar: Svein Ivar Angell

Emneknagg: 2002, Hefta,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Svein Ivar Angell