Den kritiske ettertanke

Pierre Bourdieu | Loïc J.D. Wacquant

Grunnbok i kulturanalyse som samfattar Bourdieus kultursosiologiske arbeid.

Dette er ei innføring i Bourdieus tankar som er lettare tilgjengeleg enn mange andre av verka hans. Bourdieu blir rekna som ein av dei leiande sosiologane i vår tid. Han har særleg vore oppteken av tilhøvet mellom sosiale og mentale strukturar, og korleis det formar samfunnsliv og maktforhold.

Analysen av ’praksis’ står sentralt. Han ser kulturanalysen som nødvendig føresetnad for å skjøne korleis økonomi og politikk fungerer i eit samfunn. Bourdieus teoriar er ei utfordring for etablerte fagtradisjonar og samfunnsvitskapleg forsking, og for tilvande førestellingar om kulturarbeid og politisk økonomi.

Boka er utforma som ein samtale mellom Bourdieu og den amerikanske forskaren Wacquant. Wacquant har også skrive innleiing og utarbeidd notar til boka. Den norske omsetjinga og føreord er ved Bjørn Kvalsvik Nicolaysen.


ISBN: 9788252140071

Kategoriar: Pierre Bourdieu

Emneknagg: 1993, Hefta,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Pierre Bourdieu