Den andre verdskrigen i norsk minnekultur

Ola Svein Stugu

Den andre verdskrigen er ikkje ferdig fortid, men eit høgst levande tema i samtidskulturen. Krigen er godt eigna som grunnlag for å diskutere ålmenne verdispørsmål og moralske dilemma, men kva som har blitt rekna som viktig å fortelje og diskutere om krigen, forandrar seg etter som nye spørsmål blir aktuelle. Ettertida bruker kort sagt krigen for å påverke og forstå eiga samtid betre.

Denne boka dreg opp hovudlinjene for korleis den andre verdskrigen har blitt hugsa, forstått og framstilt i norsk etterkrigstid. Hovudperspektivet er korleis minnet om krigen har blitt teke vare på og utvikla seg i norsk offentlegheit. Den faghistoriske litteraturen og debatten går inn i dette biletet, men er berre ein del av det. Somme tema og perspektiv, framfor alt motstandskampen og kven som var venner og fiendar, har vore godt synlege heile tida. Andre, som lenge låg i skuggen, blei langt seinare ein viktig del av debatten. Lagnaden til dei norske jødane er eitt slikt tema. Kan ein tale om heilt nye perspektiv på krigen, eller er det berre den etablerte heimefrontforteljinga som har blitt utvida og nyansert?Meir frå Ola Svein Stugu