Vald font til trykksaker og profilerande materiell er DTL Dokumenta frå nederlandske Dutch Type Library.
Fonten er eit lisensprodukt og må kjøpast. Ein kan kjøpe enkeltsnitt, og den finst i fleire format. Open Type filformat er ofte å føretrekkje.

Samlaget har åtte lisensar til eigen bruk. Kontakt profilansvarleg for detaljar.
Eksterne leverandørar må sørgje for eigen lisensiering.

Kjøpsinfo og prisar til profilfont.

Ein meir utfyllande presentasjon av fontfamilien.