Profilen er bygd opp av 8 fargar.

Kvitt og raudt (raudtonar) er definert som hovudfargar. Hugs bruk av kvitt, luft og papir i den klassiske delen av profilen.

Logo kan visast i alle desse fargane, men hovudvekt av bruk skal ligge i raudtonar med andre fargar som energigivande og dempa krydder.

Anbefalt fordeling:
40 % raud (positiv og negativ)
30 % rosa/lilla
30 % grøn og grå

Bruk av andre fargar i logo enn raud, kvit og svart må anten vere definert på førehand eller bli godkjend av profilansvarleg. Sekundære fargar blir i hovudsak nytta til førehandsbestemte flater.

Hovudfarge er PMS 032 og skal brukast i dei tilfella det er tvil om kva farge ein skal bruke.