Forskingsmetode med etikk og statistikk

Edvard Befring

Brei innføringsbok i forskingsmetode for studentar i pedagogikk, helse- og sosialvitskaplege fag og lærarutdanninga. Boka tek for seg alle sider ved forskingsprosessen, ulike forskingsmetodar, statistikk, vitskapsteori og etiske problemstillingar.

Denne boka gir ei innføring i dei ulike sidene ved forskingsprosessen, og gjer mellom anna greie for kvalitetskrav til forsking. Forfattaren klargjer ulike forskingsmetodar, som kvantitativ, kvalitativ og historisk metode. I tillegg blir etikk, vitenskapsteori og statistikk grundig behandla, og ulike ved sider ved det å skrive avhandling blir gjennomgått.

Målgruppe for boka er studentar i pedagogikk, spesialpedagogikk, helse- og sosialvitenskapelege fag og lærarutdanning.

Boka er ein ny og omarbeidd versjon av Forskingsmetode, etikk og statistikk (2002).

Edvard Befring er dr. philos. og professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.


ISBN: 9788252170146

Kategoriar: Alle bøker, Edvard Befring, Høgskule og universitet

Emneknagg: 2007, Hefta,

Sjanger: Pedagogikk og lærarutdanning


Meir frå Edvard Befring