Språk og språkvitskap

Patrik Bye | Trond Trosterud

Denne boka er skriven for grunnleggjande innføringskurs i språkvitskap, som t.d. lingvistikkvarianten av examen facultatum. Ho egnar seg ��g som støtte- og oppslagsbok for studentar som er i gang med eit språkstudium.

Boka gir ei grunnleggjande innføring i språkvitskaplege omgrep og tenkjemåtar og tek utgangspunkt i ei kognitiv, dvs. kunnskapsbasert, forståing av språk. Kjerneemne som fonetikk og fonologi, morfologi, syntaks og semantikk blir grundig behandla. I tillegg drøftar forfattarane grunnleggjande spørsmål som kva det vil seie å kunne eit språk og korleis språktileigning og språkendring føregår. Boka er pedagogisk lagd opp med utførlege definisjonar på fagomgrep.


ISBN: 9788252159110

Kategoriar: Alle bøker, Patrik Bye

Emneknagg: 2003, Hefta,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Patrik Bye