Leik og læring i samspel

Dag Skram

Denne boka presenterer nyare syn på leik, læring, lærarrolle og undervisning. Forfattaren tek opp teoriar om leik og læring, og viser korleis ulike syn på barn, barndom og oppdraging har innverknad på læring i skulen. Det blir i denne samanhengen lagt særleg vekt på forholdet mellom leik, undervisning og læring. Ei viktig målsetjing i boka er å løfte fram hovudmoment i førskulepedagogikken og setje dei inn i ein småskulepedagogisk samanheng. Boka tek elles opp entreprenørskap på barnesteget og drøftar omgrepa yrkesrolle og profesjonskunnskap knytt til lærar- og elevrolle. Boka er ein ny og omarbeidd versjon av Dei nye pedagogane (2002), tilpassa innhaldet i Kunnskapsløftet og Rammeplan for barnehagen. Boka er skriven for studentar i allmennlærar- og førskolelærarutdanning ved dei pedagogiske høgskulane og etter- og vidareutdanning innan GLSM, grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring. Dag Skram er førstelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Sogn og Fjordane.


ISBN: 9788252170672

Kategoriar: Dag Skram

Emneknagg: 2007, Hefta,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Dag Skram