GLSM

Synnøve Skjong

Lærebok for faget GLSM i allmennlærarutdanninga. Boka drøftar ulike utfordringar knytt til begynnaropplæring i norsk og matematikk, og har ei tverrfagleg innretning.

GLSM er ein fleirfagleg disiplin der samanhengen mellom metodar og tenkemåtar i lese-, skrive- og matematikkopplæringa er tydeleg vektlagt.

Denne artikkelsamlinga innbyr til utprøvande samtalar og faglege møtepunkt i den grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæringa. Den raude tråden er skriftspråkopplæring.

Tema som blir tatt opp er fleksibel skolestart, bruk av læreboktekstar, kartleggingsprøvene i leseferdigheit i 2. klasse, leik og læring, begynnartekstar som samansette tekstar, begrepslæring og talforståing, digitale læringsressursar og begynnaropplæring i matematikk og norsk for elevar som ikkje har norsk som morsmål. Bruk av konkrete didaktiske situasjonar og elevtekstar gjer det praksisnære perspektivet i boka tydeleg.

Redaktør for boka er Synnøve Skjong, førstelektor i norsk ved Høgskolen i Oslo. Bidragsytarane i boka har lang erfaring frå undervisning i norsk, pedagogikk og matematikk ved lærarutdanning og i grunnskole.


ISBN: 9788252165692

Kategoriar: Alle bøker, Høgskule og universitet, Synnøve Skjong

Emneknagg: 2005, Hefta,

Sjanger: Pedagogikk og lærarutdanning


Meir frå Synnøve Skjong