Vigdis Ystad er bidragsytar til boka Landsgymnaset, den første fulldekkande framstillinga av eit særnorsk skuleslag der tusentals bygdeungdomar frå 1916 til 1964 fekk høve til å ta artium på fire år utan realskuleksamen.