(f. 1965) er professor i sosiologi ved Universitetet i Bergen. Han har forska på tilhøve innan arbeids- og industrisosiologi, sosiale klassar, elitar og ulikskap, og sosial mobilitet og makttilhøve i Noreg. I tillegg til rapporten Det norske maktfeltet: Interne strukturar, homogamitendensar, mobilitetsbaner og -barrierar i norske elitar til den siste Makt- og demokratiutgreiinga, har han saman med Olav Korsnes skrive ei rekkje artiklar og bokkapittel. Dei seinare åra har forskinga deira vore knytt til NFR-prosjektet ”Elites in an Egalitarian Society: Recruitment, Reproduction and Circulation.”