Profesjonsetikk for bioingeniørar og radiografar

Turid Aarhus Braseth | Anne Synnøve Røsvik | Einar Aadland | Milka Satinovic

Radiografar og bioingeniørar møter mange utfordringar i arbeidet sitt. I korte møte skal sårbare pasientar behandlast med respekt og omsorg, ein skal samarbeide godt og effektivt med andre profesjonar og sikre høg kvalitet i eigen profesjonell praksis. I slike situasjonar kan ulike krav og forventningar ofte komme i konflikt med kvarandre. Dette er utgangspunktet for denne innføringsboka i profesjonsetikk for bioingeniørar og radiografar.

I første del av boka blir det gjort greie for profesjonsetikk generelt; for etiske nøkkelomgrep, teoriar og tenkjemåtar. I andre del av boka ser ein på bioingeniørane og radiografane si rolle i helsetenesta, og kva etiske tema, utfordringar og problemstillingar som pregar desse profesjonane. Her står det kroppslege møtet og bruken av teknologi sentralt, men også problemstillingar rundt teieplikt, tvang og varsling blir grundig behandla. Profesjonsetiske retningslinjer og lover blir gjennomgått, og avslutningsvis blir forskingetikk behandla i eit eige kapittel.

 

Anne Synnøve Røsvik (f. 1952) er førsteamanuensis ved bioingeniørutdanninga ved NTNU Ålesund. Røsvik har vore medlem i Yrkesetiske råd og var med å utarbeide yrkesetiske retningslinjer for bioingeniørar.

Turid Aarhus Braseth (f. 1955) er høgskulektor ved bioingeniørutdanninga ved Høgskulen på Vestlandet. Braseth var med å starte etikkarbeidet i Norsk Bioingeniørforbund (NOBI), og har vore medlem av Yrkesetisk råd.

Milka Satinovic (f. 1949) er førsteamanuensis ved radiografiutdanninga ved Høgskulen på Vestlandet. Satinovic har særleg forska på pasienterfaringar og vore medredaktør og medforfattar i metodebøker om grounded theory.

Einar Aadland (f. 1950) er dosent emeritus ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo. Han er tilknytta mastergradsprogrammet i «Verdibasert ledelse», og har publisert bøker, artiklar og forskingsrapportar innanfor områda etikk og verdiar, organisasjonskultur, vitskapsteori og leiing.

Frå Bokmeldingar

«Jeg har funnet en bok som egner seg svært godt til undervisningen i etikk for kommende studenter. Mange etikkinteresserte bioingeniører vil nok også ha stor glede av å lese denne boken.»
Bioingenioren.noMeir frå Turid Aarhus Braseth