Norsk bistandshistorie

Randi Rønning Balsvik

Boka gir ei kortfatta oversikt over Noregs engasjement i internasjonalt bistandsarbeid frå Kerala-prosjektet i 1952 til i dag.

Etter å ha gjort greie for korleis utviklingshjelpa kom i gang etter den andre verdskrigen, følgjer forfattaren utviklingslinjene i det norske bistandsarbeidet: Korleis ein har tenkt omkring bistand til ulike tider, kva erfaringar ein har gjort i konkrete prosjekt, og korleis arbeidet har blitt organisert.

Noreg markerte seg tidleg innan internasjonalt bistandsarbeid, og med stadig aukande oljeinntekter, kom Noreg til å vere blant dei leiande landa når det gjaldt storleiken på u-hjelpa i høve til folketal.

Slik fekk Noreg ei stilling i internasjonale relasjonar langt utover det ein kunne forvente ut i frå folketalet. Ei hovudoppgåve i boka er å syne korleis Noreg nytta dette handlingsrommet.


ISBN: 9788252188554

Kategoriar: Alle bøker, Høgskule og universitet, Randi Rønning Balsvik

Emneknagg: 2016, Hefta,

Sjanger: Historie og kulturvitskap


Meir frå Randi Rønning Balsvik