Last ned omslag

Bla-i-boka

Nye røyster i nynorskforskinga

Hjalmar Eiksund | Jan Olav Fretland

Det finst mange mytar om nynorsken i dagens offentlege debatt, samstundes som det er publisert lite forsking som underbyggjer eller avsannar desse. Det vil denne antologien prøve å bøte på med å gje plass til ny forsking på feltet.

Artikkelforfattarane tek kvar på sitt vis opp tema som har mykje å seie for nynorskbrukaren: språkleg identitet, opplæring og språkpolitikk, språkplanlegging og normering internt og samanlikna med andre språksamfunn.

Tekstane bidreg til å skape betre forståing for kva stilling nynorsk har i Noreg, og kvifor.Meir frå Hjalmar Eiksund