Norsk litterær årbok 2003

Jørgen Magnus Sejersted | Eirik Vassenden

Norsk litterær årbok er no blitt fornya med nye redaktørar og ny design.

Dei nye redaktørane er dei unge litteraturvitarane Jørgen Magnus Sejersted og Eirik Vassenden, begge tilknytte Universitetet i Bergen. Norsk Litterær Årbok er ein institusjon i norsk litteraturliv og kom første gong ut i 1966. Dei nye redaktørane vil satse meir på aktuelt stoff og leggje større vekt på samtidslitteraturen.

Fleire artiklar i NLÅ 2003 oppsummerer viktige tendensar på det litterære feltet gjennom det siste året. Det blir peika på at samtidslitteraturen no i større grad enn tidlegare grip fatt i problem i samtida – samtida sjølv har rykt tettare inn på litteraturen. Sindre Eikrheim skriv i ein gjennomgang av lyrikkåret 2002 at dette er ein generell tendens i poesien; påfallande mange diktbøker problematiserer tilhøvet mellom røynd og dikt. I ei oppsummering av romanåret 2002 skriv Øyunn Viken at ein generell tendens her er familienærleikens tyranni – intimitetstyranniet som er ein del av samtida, blir reflektert i dei nye romanane.

Som i tidlegare år gir NLÅ 2003 ein omtale av fjorårets vinnar av Nordisk Råds litteraturpris. Eirik Vassenden skriv om Eva Ströms Revbensstäderna at det er ei bok som knyter diktet, verda og samtida saman på reflektert og sofistikert vis. Årboka inneheld dessutan debattinnlegg om det ideologiske elementet i norsk litteraturforsking, artiklar om Frode Grytten, Kjell Askildsen og Bjørn Aamodt og eit intervju med Robert Bly om norsk litteratur.

Norsk Litterær Årbok inneheld dessutan ein bibliografi over norsk litteraturforsking, eit viktig hjelpemiddel for den som ønskjer å orientere seg om kva som blir skrive om norsk litteratur.


ISBN: 9788252161311

Kategoriar: Eirik Vassenden, Jørgen M. Sejersted, Norsk litterær årbok

Emneknagg: 2003, Hefta, årbok

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Jørgen Magnus Sejersted